کامپیوتر و سوالات
 

 

به نام خدا

هنرستان كاردانش آيت اله يثربي(ره) كاشان

- 1   هر صفحه کاری دارای چند سطروچند ستون است ؟

الف)65536 ستون و 256 سطر       ب) 256 ستون و65536 سطر ج) 256 ستون و 756 سطر       د) 75 ستون و636 سطر

 2-    کادر Name Box به چه منظور می باشد؟

  الف) نمایش آدرس خانه فعال        ب) واردکردن آدرس خانه مورد نظر

  ج) نمایش صفحه کاری                 د) الف وب

3-  دکمه های مدیریت فایل درکدام نوار ابزار قرار دارد؟

  الف) formatting           ب) standard         ج) forms               د) control toolbox

4-    درکدام نوار از فعال و غیر فعال بودن کلیدهای Num وCaps  می توان با اطلاع گردید ؟

  الف) نوار نمودار             ب) نوار ترسیمات               ج) نواروضعیت                 د) نوار انتخاب صفحه

 5-در حالت پیش فرض Excel دارای چند صفحه کاری می باشد ؟

الف) 5 صفحه       ب) یک صفحه        ج) دوصفحه           د) سه صفحه

 6-آیا اطلاعات از نوع تاریخی را در محاسبات می توان استفاده کرد؟

الف) نمی توان استفاده کرد           ب) می توان استفاده کرد   ج) بستگی به نوع قالب بندی دارد         د) الف و ج

 7- جهت انجام عملیات ریاضی و انجام محاسبات سریع از............. استفاده می شود؟

الف) اطلاعات متنی           ب) فرمول       ج) ابتدا علامت =                 د) ب وج

 8-برنامه اکسل جزء کدام یک از برنامه های زیر به حساب می آید؟

الف) صفحه گسترده           ب) بانک های اطلاعاتی    ج) زبانهای برنامه نویسی           د) واژه پردازها

 9-کدامیک از مواردزیر می تواند آدرس یک خانه از صفحه کاری باشد ؟

الف) B2               ب) B2A                ج) BAD              د) BA2

 10- نرم افزار اکسل در کدام موارد کاربرد دارد ؟

الف) درامور مهندسی          ب) کارهای مربوط به امور مالی   ج) کارهای مربوط به بودجه بندی ها          د) همه موارد

11- هر یک از خانه ها در صفحه کاری چه نام دارد؟

الف) sheet              ب) cell           ج) workbook               د) file

 12- برای نمایش جعبه ابزار مورد نظر چگونه باید عمل کرد؟

الف) از منوی view گزینه toolbar را انتخاب کرده وسپس از زیر منوی ظاهر شده جعبه ابزار مورد نظر را بر می گزینیم

ب) از منوی view گزینه  formula bar را تیک می زنیم

ج) از منوی view گزینه status bar  را برمی گزینیم

د) از منوی view گزینه  full screen راانتخاب می کنیم

 13- کدام عملگر دارای اولویت بالایی است ؟

الف)+                 ب) *                      ج) ^                       د) - 

 14- پسوند فایل های اکسل کدام است ؟

الف) xls                ب)xld                  ج) xpl                  د) xsl

 15- طریقه نوشتن یک فرمول در یک خانه چگونه است ؟

الف) =A1+ B2                 ب) A1+B2=     ج) X= A1+B2               د) C1= A1+ B2

 16- برای ایجاد یادداشت متنی برای یک خانه(cell ) چگونه باید عمل کرد؟

الف) Insert / row            ب) Insert / column    ج) Insert / comment           د) Insert / function

 17- توسط فرمان undo اثر چند فرمان آخر را می توان ازبین برد؟

الف) محدودیت ندارد           ب) 12               ج) 16              د) 32

18- کلید میانبر فرمان undo کدام است ؟

الف) Ctrl+z             ب) Ctrl+ y          ج) Alt+z           د) Alt+ y

 19- برای ویرایش خانه فعال از کدام کلید می توان استفاده کرد ؟

الف) F1                 ب) F3                    ج) F2                    د) F4

 20- درهنگام درج خانه برای اینکه خانه انتخاب شده به پایین حرکت کند و خانه جدید جای آن را بگیرد کدام مورد را از کادر محاوره Insert باید انتخاب کرد ؟

الف) shift cells right          ب) shift cells down       ج) Enter row                 د) Enter column

 21- برای انتخاب دو خانه غیرهمجوار کدام صحیح است ؟

الف) خانه اول را انتخاب وهنگام انتخاب خانه دوم کلید shift راپایین نگه می داریم

ب) ابتدا روی خانه اول کلیک کرده سپس روی خانه دوم  کلیک می کنیم

ج) خانه اول را انتخاب ودر هنگام انتخاب خانه دوم کلید Alt را پایین نگه می داریم

د) خانه اول را انتخاب و در هنگام انتخاب خانه دوم کلید ctrl  را پایین نگه می داریم

 22- با استفاده از کدام تب از کادر محاوره ای format cell می توان هم ترازی داده ها  را در خانه ها انجام داد؟

الف) Alignment        ب) Font        ج) Number            د) Border

 23- در کادر محاوره ای format cell انتخاب justify از فهرست کشویی vertical از تب Alignment چه عملی انجام می دهد ؟

الف) باعث می شود که متن نوشته شده اگر در ارتفاع خانه جا نشد به چند سطر شکسته شود

ب) باعث می شود که محتوای خانه در نزدیک مرز پایین خانه قرار گیرد

ج) باعث می شود که محتوای خانه کشیده شود تا ارتفاع خانه را پر کند

د) باعث می شود که محتوای خانه در نزدیک مرز بالای خانه قرار گیرد

 24- در کادر محاوره ای format cell وازتب Alignment انتخاب گزینه   shrink to fit چه عملی انجام می دهد ؟

الف) باعث می شود چنانچه طول متن از طول خانه بیشتر باشد، بقیه متن در خط بعد قرار گیرد

ب ) باعث میشود که متن نوشته شده در خانه طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول خانه قرار گیرد

ج) باعث ترکیب محتوای خانه های انتخاب شده در یک خانه می شود

د) باعث کشیده شدن متن می شود تا عرض خانه را پر کند

 25- گزینه تراز بندی پیش فرض برای اعداد در اکسل کدام است ؟

الف) Number            ب)General       ج)   Text                  د) Accounting

26- کدام گزینه از تب Number و از قسمت category برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی می باشد ؟

الف) percentage                   ب) special      ج)accounting               د) currency

 27-برای کپی یک صفحه کاری ( sheet) به محل مورد نظر .................

الف) آن را به همراه کلید ctrl به محل مورد نظر درگ می کنیم

ب) برروی آن کلیک راست کرده و از منوی میانبر گزینه move or copyراانتخاب کرده و از کادر محاوره ای ظاهر شده work book و صفحه کاری که می خواهیم صفحه کاری انتخاب شده قبل از آن  قرار گیرد را انتخاب می کنیم و گزینه create  a copy راتیک میزنیم

ج) صفحه کاری را به محل موردنظر درگ می کنیم            د) الف و ب

 28- برای تغییر نام صفحه کاری .....................

الف) بعد از انتخاب صفحه کاری Edit / Rename              ب) بعد از انتخاب صفحه کاری File / Rename

ج) روی نام کلیک راست کرده و گزینه Rename                 د) الف و ج 

29- اسامی work book های  باز در کدام منو قرار دارد ؟

الف) Data               ب) tools               ج)window            د) file

 30- برای اینکه نتوانیم محتوای خانه های صفحه کاری را تغییر دهیم .......

الف) از کادرمحاوره ای format cell تب protection را فعال کرده و گزینه locked را انتخاب می کنیم

ب) ابتدا مورد الف را  کامل انجام داده وسپس Tools / protection وازمنوی آن protect sheet را انتخاب وکلمه رمز را می دهیم

ج) ازمنوی Tools / protection و سپس گزینه protect work book

د) این امر امکان پذیر نیست

 31- برای ذخیره قسمتهای مختلف یک صفحه کاری برای مراجعات بعدی ازچه دستوری استفاده می شود؟

الف) Tools / custom view                  ب) View / custom view

ج) امکان پذیر نیست و باید توسط مرورگرهای افقی و عمودی در صفحه کاری جابه جا شود

د) Tools / option

 32- کدام تابع برای محاسبه میانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها به کار می رود ؟

الف)Sum              ب) Count           ج) Round          د) Average

 33- اگر در خانه های A1=5 ،B1= Ali و C1= 6 باشد حاصل تابع مقابل چیست ؟= sum ( A1; B1; C1)

الف ) 5                  ب) 11                 ج)5Ali 6               د) 0

 34- اگر مقادیر خانه A1= True وB2= False و C2= Ali باشد آنگاه حاصل تابع مقابل چیست ؟= count ( A1; B2; C2)

الف) 2                    ب) 3                    ج) 1                   د) 0

 35- اگر B1=kh و A1= true و F3=4 حاصل تابع  زیرکدام است ؟                    =Max (B1; A1; F3)

الف) 5                    ب) صفر                  ج) Errol                د) 4 

 36- برای نصب چاپگر از کدام مسیر باید اقدام کرد ؟

الف) My computer / printer         ب) Startprinter     ج) Control panel / printer        د) همه موارد

 37- کلید میانبر برای چاپ کدام مورد می باشد ؟

الف) ctrl + p          ب) ctrl +l         ج) ctrl + x           د) ctrl +m

 38- برای این که عمل چاپ درطول کاغذ صورت گیرد کدام مورد را باید انتخاب کرد؟

الف) landscape          ب) portrait            ج) full          د) fit to    

 39- در هنگام پیش نمایش چاپ برای خروج از حالت پیش نمایش بر روی دکمه.......... می توان کلیک کرد.

الف) close            ب) margins            ج) setup           د) zoom

 40- برای چاپ صفحه جاری از کادر محاوره ای print   کدام مورد را باید انتخاب کرد ؟

الف) Selection               ب) Entire work book       ج) Active sheet                  د) هیچکدام

 41- جهت نمایش انواع اطلاعات و فرمتهای آنها کدام گزینه را در منوی format  باید انتخاب کرد ؟

الف) cells            ب) row            ج) column         د) style

 42- جهت وارد کردن یادداشت توضیحی سلول از کدام گزینه می توان استفاده کرد ؟

الف) Insert / comment                         ب) Insert / name

ج) گزینه Insert comment بعد از کلیک سمت راست روی سلول       د) الف وج

 43- در صورت تایپ یا وارد کردن اطلاعات به طور اشتباه جهت حذف اثر آن از کدام دکمه استفاده می شود ؟

الف) undo             ب) redo               ج) clear              د) ب و ج

 44- تا چند مورد می توان در کلیپ برد نگهداری نمود ؟

الف) 12                 ب) 24                   ج) 36                   د) 48

 45- جهت نمایش نوار ابزارclipboard از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) view            ب) task pan          ج) windows         د) ب وج

 46- جهت الحاق کردن موارد کپی شده ازکدام دوکلید می توان استفاده کرد ؟

الف) ctrl +z       ب) ctrl +v          ج) ctrl + c           د) هرسه مورد

 47- کدام جمله درست است ؟

الف) در صفحه کاری می توان یک سطر اضافه کرد    ب) در  صفحه کاری می توان یک سطر را حذف کرد

ج) در صفحه کاری می توان یک ستون حذف کرد       د) هر سه مورد صحیح است

 48- دکمه ترازبندی در کدام نوار ابزار قرار دارد؟

الف) formatting            ب) standard            ج) forms                   د) control toolbox

 49- جهت استفاده از ویرگول در مقادیر پولی از کدامیک استفاده می شود؟

الف) currency                 ب) comma               ج)percentage                  د) general

 50- دکمه Increase Decimal  جهت ............. می باشد .

الف) کاهش ارقام بعد از اعشار                 ب) افزایش ارقام بعد از اعشار

ج) کاهش صفرهای انتهایی                       د) افزایش صفرهای انتهایی

 51- دکمه fill color  جهت تغییر رنگ ............ می باشد .

الف)متن             ب) زمینه              ج) کادر              د) هر سه مورد

 52- جهت تعیین ابعاد کاغذ از کدام گزینه در کادرمحاوره ای page setup استفاده می شود؟

الف) Fit to                  ب) Adjust to          ج) Paper size                د) Wide  by

53- جهت ادغام سبک های تعریف شده از کدام فرمان استفاده می شود؟

الف) merge           ب) style            ج) format             د) هیچکدام

 54- درکادر محاوره ای style کدام دکمه جهت عمل ادغام می باشد؟

الف)  modify         ب) merge           ج) الف وب           د) هیچکدام

 55- کدام پسوند فایل های نوع template است ؟

الف) xls               ب) xlt                ج) xlw             د) هر سه مورد

 56- جهت قالب بندی یک سبک جدید درکادر محاوره ای style از کدام دکمه استفاده می شود ؟

الف) merge            ب) modify          ج) الف وب          د) هیچکدام

 57- جهت ذخیره سازی یک کار پوشه با الگو و قالب بندی خاص از فایل های نوع ........... استفاده می شود ؟

الف) work sheet                       ب)  work space       ج) template               د) هیچکدام

 58- با استفاده از گزینه cascade windows می توان کارپوشه های باز شده را به صورت .............. قرار دارد.

الف) آبشاری بر روی هم                      ب) به صورت افقی ودر کنارهم

ج) به صورت عمودی و درکنار هم                     د) هیچکدام

 59- جهت حرکت از یک کار پوشه به کارپوشه دیگرمی توان ازدوکلید......  استفاده نمود؟

الف) ctrl +F1       ب) ctrl +F2         ج) ctrl +F6        د) ctrl +F7 

 60- فایل های فضای کاری(work space) با کدام پسوند ذخیره می شوند ؟ 

الف) xls                 ب) xlt                  ج) xlw              د)هیچکدام

 61- کدام گزینه از منوی tools راجهت حفاظت ازساختارکارپوشه و پنجره باید انتخاب نمود ؟

الف) Track changes             ب) share workbook        ج) protection             د) هر سه مورد

 62- کدام کادر محاوره ای جهت انتخاب نوع نمودار می باشد ؟

الف) chart source                ب) chart type          ج) chart option              د) chart location

 63- به چه طریق می توان جهت ایجاد نمودار اقدام نمود؟

الف) کلیک بر روی دکمه chart wizard                          ب) Insert / chart

ج) ابتدا انتخاب محدوده مورد نظر جهت ایجاد نمودار            د) هر سه مورد صحیح است

 64- کدامیک از گزینه های زیر در مورد pie chart   صحیح است ؟

الف) نمودار میله ای                    ب) نمودار ستونی        ج) نمودار دایره ای              د) نمودار خطی

 65- جهت تغییر نوع نمودار ایجاد شده درقسمت ........... کلیک می کنیم ؟

الف) عنوان نمودار            ب) ناحیه نمودار        ج) داده های نمودار               د) هر سه مورد صحیح است

 66- ازکدام گزینه جهت نمایش اسامی داده های نمودار در نمودار استفاده می شود؟

الف) category name         ب) percentage             ج) series name                 د) value

 67- برای رسم نمودار کلید میانبر کدام است ؟

الف) F2              ب) F6                  ج) F12                د) F11

 68- برای قالب بندی فهرست علایم نمودار در نوارابزار chart  و از لیست اجزا ء نمودار کدام مورد را باید انتخاب کرد؟

الف) chart area           ب) legend            ج) plot area              د) serial

 69- به سطر یا ستونی از داده ها در رسم نمودار چه چیزی گفته می شود؟   

الف) نقطه رسم( Data point )          ب) سری داده ها  ( Data series)     ج) Area                د) Surface

 70- برا ی تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی.....................

الف) chart / 3-D view             ب) chart / chart type     ج) chart / option             د) chart / location

 71- به چه طریق می توان توابع موجود در Excel  را انتخاب نمود ؟

الف) با استفاده ازدکمه باز شونده Auto sum       ب) Insert / function    ج) Auto fill              د) الف وب

 72- کدام تابع جهت عمل جمع می باشد ؟

الف) Sum            ب) Max              ج) Min              د) Average

 73- financial مربوط به کدامیک از توابع می باشد ؟

الف) مالی           ب) آماری             ج) پایگاه داده ها           د) ریاضی

 74- statistical مربوط به کدامیک از توابع زیر می باشد؟

الف) ریاضی            ب) مالی             ج) آماری          د) پایگاه داده ها 

 75- کدام گزینه جهت چاپ محدوده انتخاب شده می باشد که بعد از انتخاب خانه ها توسط ماوس دراگ شده است ؟ 

الف) page setup               ب) set print area    ج) clear print area             د) print

 76- کدام گزینه برای حذف قسمت انتخاب شده می باشد ؟

الف) page setup          ب) set print area     ج) clear print area        د) print

 77- کدام جمله درباره گزینه Entire work book درست است ؟

الف) جهت چاپ صفحه های کاری جاری دارای اطلاعات می باشد

ب) جهت چاپ صفحه کاری جاری ویا صفحه انتخاب شده  می باشد

ج) جهت چاپ قسمتهایی که از قبل توسط شما انتخاب شده است

د) هر سه مورد صحیح است

 78- کدام گزینه جهت چاپ قسمتهای انتخابی و جداشده می باشد ؟

الف) Normal            ب) Set print area    ج) Clear print area             د) Page break preview 

 79- برای اینکه  یک محدوده را با استفاده از یک مقدار پر کنیم پس از انتخاب آن محدوده و نوشتن متن مورد نظر در یکی از خانه ها.........

الف) کلیدهای Shift +Enter را فشار می دهیم      ب) کلیدهای Alt +Enter را فشار می دهیم

ج) کلیدهای Alt + Tab را فشار می دهیم             د) کلیدهای  Ctrl + Enter  را فشار می دهیم

 80- برای یافتن لیست رکوردهایی از جدول که دارای یک خصیصه مخصوص هستند از کدام قابلیت  استفاده می شود؟

الف) sort           ب)subtotal          ج) auto filter             د) form

 81- منظور از......... است که شکل ظاهری گزینه های قالب بندی داده ها را در قالب یک عنصر واحد نگهداری می کند؟

الف) style            ب) template          ج) format            د) effect

 82- کدام دکمه از نوارابزار print preview منجربه احضارکادرمحاوره ای page setup می گردد؟

الف) Setup          ب) Margins           ج) Print             د) الف وب

 83- حاصل فرمول زیر چیست ؟               A1=12.356        =Round (A1;-1)                             

الف) 12                     ب) 12.3                ج) 10                   د) 11

 84- برای تغییر ارتفاع یک سطر در Excel به چه صورتی عمل می شود؟

الف) Format / Column / Height            ب) Format / Column / Row

ج) Format / Row / Height                    د) Format / Row / Hide

 85- برای تغییر رنگ تب sheet ها به چه صورتی باید عمل کرد ؟

الف) Format / sheet / color                    ب) Format / sheet / background

ج) Format / sheet / tab color                   د) ب وج

  87- عملکرد فرمول روبرو در کادر Name box  چیست ؟B1:D4   

الف ) سل های B1 وD4 انتخاب می شود                   ب) سل های B1 تا D4 انتخاب می شود

ج) سل های B1 تا B3 وسپس D4 انتخاب می شود        د) هیچکدام

 88- در یک خانه چه نوع اطلاعاتی  را نمی توان وارد کرد ؟

الف) متنی         ب) تاریخ و زمان           ج) یادداشتهای صوتی         د) تصویر

89- حاصل عبارت =4*3+2^3*2 با توجه به اولویت عملگرها  کدام  است؟

الف) 76                     ب) 40                  ج) 28                  د) 42

 90- وقتی که نرم افزار اکسل را اجرا کرده و وارد آن می شویم به صورت پیش فرض نام کار پوشه .............. گذاشته می شود؟

الف) Book1            ب) work book 1              ج) Document           د) Untitled

 91-آدرس دهی سل ها به چند طریق می باشد ؟

الف) نسبی – مطلق           ب) نسبی  - مطلق – ترکیبی      ج) مطلق – ترکیبی            د) نسبی – مطلق – محلی

 92- تابع ازکدام موارد زیر تشکیل شده است ؟

الف) نام تابع            ب) نام تابع و یک آرگومان    ج) نام تابع وچند آرگومان که داخل پرانتز قرار می گیرند    د) هیچکدام

 93-برای مرتب کردن رکوردها براساس حروف الفبا و به صورت صعودی کدام مورد را از پنجره sort باید انتخاب نمود ؟

الف) Descending          ب) Ascending        ج) No header row            ج) Header row

 94-کدام گزینه ناصحیح است ؟

الف) بسته به نوع کارکترهایی که در یک سلول وارد میشود Excel  نوع آن داده راتشخیص می دهد

ب) توابع وفرمولها از انواع داده های عددی هستند

ج) اگربخشی از اطلاعات یک سلول شامل عددباشد آن خانه از نوع عددی در نظر گرفته می شود

د) اعمال جبری روی داده ها عددی قابل اجرا هستند

95- اگر برای یک سلول یادداشت متن ایجاد کرده باشیم............

الف) می توانیم مکان قرار گیری آن را تغییر دهیم     ب) امکان ویرایش مجدد آن یادداشت وجود ندارد

ج) برای ویرایش آن یادداشت باید از منوی میانبر سلول گزینه Edit comment را انتخاب کنیم     د) الف و ج

 96- انتخاب کدام یک ا زگزینه های کادر محاوره ای Delete منجر به حذف کامل سطری که سلول منتخب درآن قرار دارد میشود ؟

الف) Shift cells left             ب) Shift cells up      ج)Entire row              د) Entire column

 97- اگر در حالتی اقدام به درگ سلولهای منتخب کنیم که نمایشگر ماوس شبیه صلیب باشد ودر زیر آن علامت + مشاهده شود..............

الف) از محتوای خانه های منتخب نسخه برداری میشود   ب) محتوای خانه های منتخب شده به مقصد منتقل میشود

ج) قابلیت پر کردن خودکار فعال  می شود                    د) الف و ج 

98- ترتیب انجام عملیات در Excel چگونه است ؟

الف) عملیات داخل پرانتز- توان – ضرب و تقسیم – جمع و تفریق

ب) عملیات توان – داخل پرانتز – ضرب و تقسیم – جمع وتفریق

ج) عملیات ضرب و تقسیم – داخل پرانتز – توان – جمع وتفریق

د) عملیات جمع و تفریق – ضرب و تقسیم – داخل پرانتز- توان

 99- برای به اشتراک گذاشتن یک کارپوشه کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟

الف) گزینه  share workbook  از منوی  Tools       ب) گزینه share worksheet  از منوی File

ج) گزینه share workspace  از منوی Tools           د) گزینه share workbook  از منوی File

 100- کدام یک از گزینه های زیر معادل Average است ؟

الف) Round              ب) count, sum        ج) Auto sum             د) Round ,sum

 101- کدامیک آدرس دهی مطلق است ؟

الف) A1             ب) $A1                ج) $A$1               د) هیچکدام

 102- برای ظاهر شدن پنجره format cell از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

الف) Ctrl +2               ب) Ctrl +1          ج) Ctrl +I              د) Ctrl + shift

 103- اصطلاح Major   و Minor در کدامیک از گزینه های زیر به کار می رود؟

الف ) محور مقادیر          ب) خطوط شبکه     ج) فهرست علائم               د) محور طبقه بندی

 104- کدامیک از گزینه های زیر از نوع عددی به حساب نمی آید ؟

الف) اعداد              ب) تاریخ             ج) صوت             د) فرمول

 105- گزینه filter از منوی data چه کاری انجام می دهد ؟

الف) برای لیست کردن براساس مقادیر از یک سطر             ب) برای لیست کردن براساس مقادیر مشخصی از یک لیست

ج) برای حذف کردن سطرها با مقادیر مشخصی از یک فیلد     د) هر سه مورد

 106- برای تنظیم اندازه کار برگ درچاپ با مقیاسی بزرگتر یا کوچکتر ازکدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف) Fit to               ب)  Adjust to     ج) Orientation                د) الف و ج

 107- طبقه بندی توابع در Excel بر چه اساسی انجام می شود ؟

الف) براساس نوع و کاربرد آنها                           ب) براساس تقسیم بندی های تصادفی

ج) براساس نوع دادهایی که با آنها سر و کار دارند       د) تمامی موارد

 108- بعد از انتخاب گزینه form  از منوی data  برای یافتن یک رکورد با شرایط بخصوص روی کدام دکمه از کادر محاوره ای که ظاهر می شود کلیک می کنید؟

الف) Find preview         ب) Find next            ج) New              د) Criteria

 109- حاصل تابع زیر با توجه به ا طلاعات زیر چیست ؟      = sum (c1: c3) / count (c1: c3)  

               C1=12         C2=10      c3= 8    

الف) 20                   ب) 30                  ج) 15                  د)0

 110- برای درج یک سطر جدید بین سطر 20 و 21 .......................

الف) روی سطر 21 کلیک راست کرده و گزینه Insert rows را انتخاب می کنیم

ب) روی سطر  20 کلیک راست کرده و گزینه Insert rows را انتخاب می کنیم

ج) روی سطر 19 کلیک کرده و از منوی Insert گزینه rows را انتخاب می نماییم

د) روی سطر 20 کلیک کرده و از منوی Insert  گزینه rows را انتخاب می کنیم

 111- با توجه به اطلاعات زیر حاصل تابع زیر چیست ؟

= count (A1: A3)          A1=1    A2=17     A3=4     

 الف) 2                   ب) 0                       ج) 3              د) هیچکدام

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ توسط عباسی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

تبادل لینک

خرید بک لینک